Thứ ba, 25-10-2016   
     

N

?m 1429, L L?i ? xu?ng chi?u yu c?u “nh?ng ng??i v?n v ho ki?t ho?c b? b? st tr?m tr?, khng c ch?c t??c, khng ai ti?n c?, ho?c v th h?n m b? ? nn che gi?u th ??n ngay ch? thi?u ph L V?n Linh m t? ti?n c?, xt ra th?c c ti ??c th t?u trnh ?? c?t dng, khng k? l ng?y quan hay l s? th?, l?y ti ??c l h?n”(1). Vua m? ra khoa thi minh kinh bc h?c ?? ch?n ng??i ti gi?i, thng th?o kinh s?, ??ng th?i b?t cc quan v?n v t? t? ph?m tr? xu?ng ph?i thi kinh s?. ??n n?m 1431, vua l?i cho m? khoa thi honh t? ?? ch?n nh?ng ng??i v?n hay, h?c r?ng b? lm quan.

B?ng nh?ng chi?u d? ?, m?c d L L?i ch?a m? ???c cc khoa thi ti?n s? nh?ng ng ? t?p h?p ???c m?t t?ng l?p nho s? tr th?c ti?n b? gip tri?u ?nh d?ng n??c, an dn, ?n ??nh x h?i sau nhi?u n?m binh l?a chi?n tranh.
Ti?p t?c s? nghi?p c?a vua cha, L Thi Tng (1434-1442) ? khng ng?ng c?ng c? nh n??c phong ki?n m?i ???c hnh thnh b?ng cch t?ng c??ng ?o t?o con chu cc quan v?n v t? l?c ph?m tr? ln, cc quan ph ??o, th? l?nh ? cc phin tr?n thng qua hnh th?c ?u tin l?p danh sch, cho ??n Qu?c T? gim ??c sch ch? tuy?n d?ng. Cng v?i vi?c s? d?ng con em trong gia ?nh quan l?i, qu t?c, vua c?ng t? ch?c ngay cu?c thi h?c sinh trong n??c, l?y ?? h?n 1.000 ng??i v chia lm 3 h?ng: h?ng nh?t, nh ???c vo Qu?c T? gim ti?p t?c h?c t?p, h?ng ba cho v? h?c ? cc nh h?c ??a ph??ng, t?t c? ??u ???c mi?n lao d?ch ?? ton tm, ton h?c t?p. Nh?ng nho sinh ? cc nh l? h?c t? 25 tu?i tr? ln m thi khng ?? ph?i v? qu lm dn th??ng v ch?u m?i lao d?ch. N?m 1437, vua cho kh?o st thi vi?t v tnh l?y ?? 690 ng??i b? lm thu?c l?i cc nha mn. N?i theo ch h??ng m?t lng c?u hi?n v h?t m?c sng nho, tr?ng ??o c?a ti?n nhn, L Thi Tng v?n ngy ?m tm k? anh ti, dng ng??i tu?n ki?t v ng nh?n m?nh mu?n c ng??i gi?i tr??c h?t ph?i ch?n ng??i v?n h?c, trong ? l?y khoa m?c, thi tuy?n lm ??u.
Sau 10 n?m ha bnh, ?n ??nh, vua L Thi Tng quy?t tm thc ??y vi?c h?c hnh thi c? v ch? c thng qua thi tuy?n m?i ch?n ???c ng??i th?c ti, ? l m?t nhn t? r?t quan tr?ng gip nh vua d?ng xy ??t n??c. N?m 1438, vua cho t? ch?c thi h??ng ? cc ??o, n?m 1439, thi h?i t?i s?nh ???ng kinh ?, ai trng k? thi h?i ???c g?i l ti?n s? xu?t thn (?? ti?n s? ???c ra lm quan). Vua c?ng ??nh l? 3 n?m m? 1 khoa thi.
N?m 1442, vua m? khoa thi ?nh t?i kinh ? Th?ng Long cho nh?ng ng??i thi h?i ? ?? 4 tr??ng. ?? thi do nh vua ?ch thn ra, ai ?? k? thi ny ???c g?i l ti?n s? v chia ra 3 b?c. ?? nh?t gip ti?n s? c?p ?? g?m 3 ng??i xu?t s?c nh?t ???c vinh danh tam khi: tr?ng nguyn, b?ng nhn, thm hoa. ?? nh? gip ti?n s? xu?t thn ???c g?i l hong gip v cu?i cng l ?? tam gip ??ng ti?n s? xu?t thn ???c g?i l ti?n s?. Cch phn c?p ny g?n gi?ng nh? d??i th?i vua Tr?n Du? Tng (1374) nh?ng c? th?, t? m? h?n, ?nh gi trnh ?? ti?n s? xc ?ng h?n.
? bu?i ??u th?i L s?, vua ti ch?m lo vi?c n??c, ch tr?ng vi?c h?c hnh thi c?, nhi?u nhn ti ???c th? hi?n v tr?ng d?ng, t?o ra n?n t?ng v?ng vng cho ??t n??c pht tri?n. Khi vua L Thnh Tng ln ngi (1460-1497), vi?c h?c hnh khoa c? cng ???c ?? cao, nh n??c phong ki?n ??i Vi?t b??c vo giai ?o?n c?c th?nh.
Nh?m ki?m sot ch?t ch? ??o ??c c?a nho sinh v c?ng c? lng trung thnh c?a quan l?i v?i nh n??c phong ki?n, n?m 1462, vua L Thnh Tng ??t ra l? “b?o k?t h??ng th” v “cung khai tam ??i”. Quy ??nh ny yu c?u cc s? t? mu?n tham d? cc k? thi ph?i c s? ??m b?o v cam k?t c?a quan l?i ??a ph??ng v? t? cch c?a th sinh, ??ng th?i m?i th sinh ph?i c m?t b?n khai l l?ch 3 ??i. N?u ai xu?t thn trong nh?ng gia ?nh lm ngh? c?m ca ht x??ng th khng ???c d? thi.
Quy ch? tuy?n ch?n t? ??a ph??ng ny ? ch?t ch? h?n tr??c v gp ph?n ?n ??nh tr?t t? x h?i b?i v n ? lo?i b? ???c nh?ng ng??i y?u km v? nhn cch v b?t bu?c cc gia ?nh mu?n cho con chu ???c h?c hnh t?n t?i th ph?i t? gic ch?p hnh nh?ng quy ??nh c?a nh n??c v c?a h??ng thn, lng x. Ng??i no b? x?p vo lo?i b?t hi?u, b?t m?c, b?t ngh?a, lo?n lun, ?iu toa th tuy c h?c v?n, gi?i v?n bi c?ng khng ???c tham d? cc k? thi. Ti?c r?ng, quy ??nh mang tnh tch c?c ? c?a L Thnh Tng sau ny ? b? cc quan l?i ??a ph??ng l?i d?ng ?? nh?ng nhi?u ng??i dn, m?t khc quy ??nh ? c?ng th? hi?n nh?ng h?n ch? v n ? phn bi?t ??ng c?p qu kh?t khe, coi th??ng nh?ng ng??i lm ngh? ca ht v c nhi?u tr??ng h?p ng, cha lm sai m con con chu ph?i gnh t?i nn c nhi?u nhn ti l? m?t c? h?i c?ng hi?n cho dn, cho n??c.
Vua L Thnh Tng tch c?c c?i cch ch? ?? gio d?c khoa c? ?? t?o ra s? nghim tc trong cc k? thi nn tuy?n ch?n ???c nh?ng ng??i th?c s? ti ??c. Vua ? xu?ng chi?u quy ??nh b?t bu?c cc th sinh ph?i tr?i qua k? thi H??ng ?? lo?i b?t nh?ng ng??i y?u km v? v?n ch??ng, ch? ngh?a. N?u ai mang theo ti li?u vo tr??ng thi ho?c m??n ng??i thi h? s? b? t?i theo php lu?t. T? nay, cc k? thi h??ng ? cc l?, ph? do quan l?i ??a ph??ng t? ch?c nh?ng ph?i theo quy ??nh th?ng nh?t v? n?i dung do vua ban hnh nh? sau: Tr??ng nh?t, thi 5 ?o?n kinh ngh?a; tr??ng nh, thi chi?u, ch?, bi?u dng th? t? l?c hay c? th?; tr??ng tam, thi th? theo th? ???ng lu?t, ph dng c? th? v v?n tao tuy?n (d?ng Ly tao c?a Khu?t Nguyn) di 300 ch? tr? ln; t? tr??ng, thi v?n sch, h?i v? kinh s? v th?i v? di 1000 ch? tr? ln.
N?u ai ph?m hy (2) c?a qu?c tri?u s? khng ???c ??. N?u ai ?? c? 4 tr??ng trong k? thi h??ng g?i l h??ng c?ng (c? nhn th?i Tr?n), n?u ch? ?? 3 tr??ng g?i l sinh ?? (t ti th?i Tr?n). Vua ??nh b? c? 3 n?m tri?u ?nh t? ch?c thi h?i m?t l?n vo cc n?m Thn, Tu?t, S?u, Mi. Thng 201462, vua cho thi h?i, cc c? nhn trong n??c c 4.400 ng??i tham d? nh?ng ch? ch?n ?? ???c 44 ng??i (x?p x? 1%).
Trong cc k? thi h?i v ?nh do tri?u ?nh t? ch?c, bao gi? vua L c?ng c? cc quan l?i cao c?p (th??ng th?), c uy tn, ??o ??c t?t v ?? ??t h?c v? ti?n s? lm quan ?? ?i?u (ch? kh?o), gim th (ph ch? kh?o) v ??c quy?n. Nh vua ?ch thn ng? ra ?i?n Knh Thin, t? tay ra ?? thi v?n sch cho cc s? t?, th??ng h?i v? ??o tr? n??c c?a cc ?? v??ng ho?c cch dng nho s?. ?? thi thi?t th?c g?n v?i vi?c d?ng n??c, tr? dn; cc s? t? ? ???c t? do t? t??ng, h?t lng b?c b?ch, trnh by m?t cch tho?i mi nh?ng suy ngh? c?a mnh v? nh?ng v?n ?? l?n m nh vua quan tm. S? hi?u bi?t v nh?ng chnh ki?n c nhn ? ? tr? thnh nh?ng g?i hay v c?ng l s? hi?n k? cho nh vua cch th?c lm cho dn giu, n??c m?nh.
Cc gim sinh lc ? ch? ch tm h?a Kinh thi, Kinh th? m khng quan tm ??n L? k, Chu d?ch, Xun thu nn vua b?t ??u cho ??t ch?c ng? kinh bc h?c ?? cho m?i ng??i chuyn tr? ?i su vo m?t lo?i kinh sch ?? d?y h?c tr m?t cch ton di?n.
Sang n?m 1466, vua ??nh l? truy?n l x??ng danh ng??i ??, b? l? treo b?ng vng, ghi tn cc tn ti?n s? ? c?a ?ng Hoa. Ti?n s? ???c nh vua tr?c ti?p ?i y?n ti?c ? v??n Th??ng uy?n, ban pht o, m?, xim, ?ai, ng?a t?t ?? vinh quy bi t?, sau ? ???c vua b? nhi?m vo cc ch?c v? quan tr?ng trong tri?u hay ngoi l?, ph?. N?m 1472, vua c?ng ??nh ph?m hm, ch?c t??c cho cc tn ti?n s? ?? ?? nh?t gip: Ng??i ?? ??u cho ch?c t??c chnh l?c ph?m 8 t?, ng??i ?? th? hai cho tng l?c ph?m 7 t?, ng??i ?? th? ba cho chnh th?t ph?m 6 t? (3). Ch? ?? ban c?p b?ng l?c v ch?c t??c cao cho nh?ng ng??i ?? ??t ? khuy?n khch vi?c h?c t?p ? th?i L v v s? tr?ng d?ng h?t lng c?a nh vua m cc nho s? c?ng h?t lng t?n t?y gip tri?u ?nh ch?n h?ng ??t n??c.
??c bi?t, vo n?m 1484, vua L Thnh Tng ? quy?t ??nh kh?c tn ti?n s? khoa thi t? 1442 ??n n?m 1481 ln bia ? nh?m ca ng?i cng ??c, s? nghi?p nh L, ?? cao vi?c h?c hnh thi c?, r?n d?y cc ti?n s? ?? ??t lm quan ph?i ph?c m?nh vua lm ?i?u hay, vi?c thi?n c ch cho dn, cho n??c, ch? lm ?i?u x?ng b?y, tham nh?ng, lm kh? mun dn. T? ?y, vua c?ng ??nh l? c? 3 n?m thi 1 l?n theo tr?t t? thi h??ng, thi h?i, thi ?nh v cho ??i cch g?i tam khi thnh ti?n s? c?p ?? (3 ng??i ?? cao nh?t), chnh b?ng g?i l ti?n s? xu?t thn, ph? b?ng l ti?n s? ??ng xu?t thn. N?m 1489, vua cho tu s?a, m? r?ng v pht tri?n Qu?c T? gim, ??i tn thnh nh Thi h?c, xy thm nh h?c v b th? cc ?? lm phng h?c v kho ch?a kinh sch, vn in. Vua L Thnh Tng ch? y?u tuy?n d?ng quan l?i thng qua khoa b?ng nh?ng ng c?ng ch tr?ng tm ki?m hi?n ti nh? s? ti?n c? v quy trnh ti?n c? ? ???c b? sung m?t cch ch?t ch?, khch quan, trnh vi?c gy b ko cnh, tham nh?ng trong b? my chnh quy?n. N?m 1484, vua ra s?c ch? r?ng: t? nay tr? ?i, quan cc nha mn trong ngoi c khuy?t m vng l?nh b?o ti?n c? th ng??i ti?n c? ph?i ghi r v? ti n?ng, ki?n th?c, ??c ?? v ?? xu?t ?ng b? vo ch?c g. Sau ny ng??i ???c ti?n c? m khng c ti ??c, b? ?i, tham nh?ng th ng??i ti?n c? s? b? truy xt, tr? t?i n?ng.
Tr??c khi L Thnh Tng ln ngi, vi?c thi tuy?n c m?t s? ti?n b? nh?ng ch?a ?i vo n? n?p, hi?n t??ng mang theo ti li?u ho?c nh? ng??i thi h? cn ph? bi?n cho nn nhi?u ng??i h?c m ch?t l??ng cn r?t km, gy ra s? nhi?u lo?n trong h?c ???ng.
N?m 1485, vua ra l?nh t? ch?c cho kh?o th tr??c k? thi h??ng ph?i nghim ?? ch?n ng??i v?n hay, ch? t?t. N?u thi phc h?ch m c ai b? quy?n tr?ng ho?c v?n ch? qu km th s? nim phong ?? tra xt. N?u ?? l?t t? 1 ??n 4 ng??i d?t nt m ???c ?? do tiu c?c th quan th?a hi?n ? cc l? ph? b? cch ch?c. T? ??i H?ng ??c, quy ch? h?c hnh, thi c? ???c th?t ch?t, ch?t l??ng ???c nng cao, nhn ti ???c quan tm nui d??ng, c ?i?u ki?n ???c pht tri?n. Vua cho nh?ng h?c tr thi ?? trong cc ??t kh?o th, c ??o ??c t?t th ???c gi?m 1/2 ph?n thu? v tha lao d?ch, v c?ng ??nh lu?t kh?o kha theo ??nh k? 3 n?m, 6 n?m, 9 n?m cho quan l?i c?p th?p ? cc nha mn, n?u ai ?? c? 3 ??t kh?o xt th m?i ???c th?ng ch?c. Cc quan l?i gi y?u, km c?i s? b? th?i v? qu. N?u ai c? tnh ch?y ch?c, ch?y quy?n s? b? tr? t?i n?ng. Nh vua ?? ra ch?c nh?t ph?m tn quan (ch?c quan danh d?) ?? truy t?ng cho cc v? cng th?n khai qu?c c m?t trong h?i th? L?ng Nhai b? hy sinh m ch?a ???c nh?n ch?c t??c, b?ng l?c g c?a tri?u ?nh. T? 1492, vua t?ng c??ng cc quan trong Hn lm vi?n (m?i ty 4 ng??i) lm kh?o quan t?i cc ty th?a tuyn: H?i D??ng, S?n Nam, Tam Giang, Kinh B?c trong cc k? thi h??ng ?? trnh nh?ng s? thng ??ng, tiu c?c c?a cc quan ??a ph??ng. L Thnh Tng l m?t minh qun, ng lun ?? cao tr th?c, tr?ng ?i ng??i ti ??c, khoa b?ng. N?m 1496, sau quy ??nh c?p ch?c c?a quan l?i, cc c?p ph?i c?n c? vo b?ng c?p, ??o ??c v th? thch qua qu trnh lm vi?c. Nh?t thi?t ph?i ?? ??t m?i ???c b? lm quan.
N?m 1497, vua L Thnh Tng b?ng h, vua L Hi?n Tng ???c n?i ngi. Ngay khi nh?n ch?c, ng ? ch c?i cch gio d?c, xu?ng chi?u c?u hi?n v c s?c ch? ph?i ch?n ti?n s? xu?t thn lim khi?t, sing n?ng, c??ng tr?c, lm vi?c gi?i ?? b? nhi?m vo c?p s? trong 6 khoa. Nh?ng ch?c v? quan tr?ng nh? gim st ng? s? ho?c t?ng binh khng ???c trao cho ng??i y?u km, d xu?t thn qu t?c. T? ?y, th? l? tr??ng thi ???c quy ??nh r rng v ch?t ch? h?n. Tr??ng thi th?i ny ???c chia ra 4 khu r?ng, c ro bao quanh xen k? nh?ng thp c lnh canh su?t ngy, n?u c h? hng d? thi th quan ch?m tr??ng khng ???c lm kh?o quan. Bi thi c?a th sinh ???c kh?o quan chp l?i sau ? cc quan ch?m thi ch?m theo bi chp l?i ? ?? ?? phng vi?c cc th sinh ?nh d?u bi thi. Th sinh no vi ph?m quy ??nh tr??ng thi ph?i xung vo qun b?n ph? 3 n?m v su?t ??i khng ???c d? thi.
D??i th?i cc vua L Thnh Tng v L Hi?n Tng, n?n gio d?c khoa c? ??t ??n ??nh cao, t?o ra m?t t?ng l?p tr th?c nho h?c r?t gi?i kinh s?. Ngoi cc khoa thi l?n mang t?m qu?c gia ?? tuy?n ch?n c? nhn, ti?n s?, nh L cn c nhi?u khoa thi ??t xu?t ?? tm ki?m nhn ti: Khoa honh t? l khoa thi trn c?p thi h??ng, d??i c?p thi h?i, khoa s? v?ng (tuy?n c?) ch?n ng??i ?? b? tri huy?n nh? ng??i ?? h??ng c?ng. ??c bi?t, nh L cn m? khoa ?ng cc ?? tuy?n ch?n nh?ng ti?n s? gi?i nh?t b? vo cc s?nh, vi?n, c?c trong tri?u ?nh.
T? n?m 1502, L Hi?n Tng quy ??nh b?ng vng ???c treo ? nh Thi h?c Qu?c T? Gim ch? khng treo ? c?a ?ng Hoa n?a. T? ?y, b?ng vng bia ? ???c g?n v?i nhau ngay trong khun vin Qu?c T? Gim, c tc d?ng thi thc, nh?c nh? t?ng l?p tr th?c ph?i rn luy?n khng ng?ng v? ti v ??c ?? khng lm h? th?n ci danh k? s? v khng ph? l?i s? tr?ng ?i c?a nh vua.
T? khi L Uy M?c v L T??ng D?c ln ngi, phong t?c suy ??i, k? c??ng r?i lo?n v vua b?o ng??c, gian dm, gi?t ng??i tn th?t, chuyn quy?n ??c ?on, chn p cc s? phu, b?n gian n?nh ???c tin dng, tri?u L d?n sa st. N?m 1527, M?c ??ng Dung ? c??p ngi nh L. Th?i L s? tr?i 100 n?m, qua 10 ??i vua, k?t thc.
M?c d v?y, th?i L s? ???c xem l m?t th?i th?nh tr? c?a ch? ?? phong ki?n Vi?t Nam, ???c ?nh d?u b?i nh?ng chi?n cng c?c k? hi?n hch c?a qun dn ??i Vi?t ?nh tan gi?c Minh xm l??c, xy d?ng nn m?t nh n??c phong ki?n trung ??ng t?p quy?n v?ng m?nh, ??t nhi?u ??nh cao snh ngang v?i cc v??ng tri?u ph??ng B?c trn cc m?t chnh tr?, kinh t?, x h?i, trong ? ch? ?? h?c t?p, khoa c? v tr?ng d?ng hi?n ti ???c ??c bi?t ch tr?ng v tr? thnh m?u m?c cho th?i sau.
Tr??c ?y, khi ni ??n n?n gio d?c, khoa c? th?i L s?, c ng??i nghi ng? tnh ch?t ??c l?p, sng t?o c?a n v cho r?ng n?n gio d?c ? nhi?u l?m c?ng ch? l s? sao chp, m ph?ng c?a n?n gio d?c Trung Hoa. Vi?c ??ng nh?t hai n?n gio d?c nh? trn l thi?u c? s? khoa h?c v thi?u tnh thuy?t ph?c. B?n thn n?n gio d?c n??c ta d?a trn nh?ng quy lu?t pht tri?n ring c?a n m th?i ??i L-Tr?n ???c xem l th?i k? d?a trn t? t??ng c?a tam gio ??ng nguyn. Th?i L s? ?nh d?u s? k?t thc c?a qu trnh ti?p thu, thu ha cc khuynh h??ng gio d?c t? bn ngoi sau khi ? v??t ra kh?i ci bng c?a nho, ph?t, lo ?? d?ng nn m?t c?t m?c m?i trong l?nh v?c tri th?c h?t s?c ph?c t?p v th??ng xuyn bi?n ??ng ?? n?n gio d?c, khoa c? ??i Vi?t c m?t n?i dung ring, m?t v? tr ??c l?p ngang b?ng v?i cc qu?c gia.
D?u r?ng vua ti nh L sng nho, tr?ng ??o, nh?ng th?i L s? ???c xem l giai ?o?n m n?n gio d?c khoa c? ? chn mu?i v? n?i dung v hnh th?c. C?ng nh? s? nghi?p gio d?c c?a b?t k? qu?c gia no th?i ?, gio d?c, thi c? n??c ta t?p trung th?c hi?n m?c tiu d?y lm ng??i v truy?n b ??o lm ng??i m ci ??o ? nh?t ??nh ph?i h??ng t?i xy d?ng nh?ng chu?n m?c ??o ??c v?a mang tnh ch?t ring c?a con ng??i gia ?nh, v?a mang tnh ch?t con ng??i x h?i ph h?p v?i nh?ng gi tr? v?n ha truy?n th?ng Vi?t Nam v ph h?p v?i nh?ng gi tr? v?n ha th?i ??i. Chnh v l? ? m m?t s? n?i dung tch c?c c?a ??o nho ? ???c cc ng vua th?i L ti?p thu tri?t ?? nh?ng theo m?t nhn sinh quan v m?t h? quy chi?u hon ton khc, ? l: L?y con ng??i Vi?t Nam v t? qu?c Vi?t Nam l trung tm, l?y dn t?c Vi?t Nam lm g?c.
Thng qua vi?c d?y con ng??i h?c trong sch v?, h?c qua s? trao truy?n gi?a cc th? h?, h?c ? ??i k?t h?p v?i vi?c h?c qua th?y, qua b?n m n?n gio d?c khoa c? th?i L s? ? h??ng con ng??i ??n ch? nhn, ??a con ng??i v? ch? hi?u, d?n con ng??i ??n ch? trung, khuyn con ng??i v? ch? ngh?a, ? l nh?ng gi tr? h?ng xuyn v b?t bi?n c?a b?t k? x h?i no.
Ch?ng nh?ng th?, n?n gio d?c ? ? d?y v rn luy?n con ng??i s?ng m?t cch h??ng thi?n, chnh tr?c, th?ng th?n, cng minh, thanh cao, trong s?ch d ? b?t c? hon c?nh no. V??t qua chi?u r?ng c?a khng gian, chi?u su c?a th?i gian, tinh th?n nhn v?n v nhn ??o trong n?n gio d?c ? tr? thnh s?c m?nh v song ?? c?ng c? lng tin, ?i?u ch?nh hnh vi c?a con ng??i, cung c?p cho h? nh?ng chu?n m?c ?? rn luy?n ch, ngh? l?c hnh thnh thi ?? tr??c cu?c ??i, th? hi?n s? yu - ght v kh phch, c?t cch c?a nh?ng con ng??i c tri th?c, c kh? n?ng nh?n th?c ???c chn l.
? m?t qu?c gia qun ch? chuyn ch? ph??ng ?ng, cc vua nh L l ng??i ??ng ??u v tr?c ti?p ch? ??o cng tc gio d?c, khoa c?. Tri?u ?nh coi vi?c gio d?c, m? khoa thi kn k? s? l vi?c lm ??u tin trong php tr? n??c, l m?t b? ph?n ??c bi?t quan tr?ng trong ton b? ho?t ??ng c?a nh n??c phong ki?n, g?n v?i s? h?ng vong c?a tri?u ??i, ??ng th?i l l?nh v?c tr?ng y?u ?? gi? v?ng c? ??, m? mang gio ha, s?p x?p chnh s?, gn gi? k? c??ng, xy d?ng, c?ng c? n?n t?ng chnh tr? c?a ch? ??, do ? ph?i ???c th?c hi?n nghim ch?nh, cng khai, nghim ng?t, th??ng xuyn, nh?m l?a ch?n ???c nh?ng ng??i ti ??c x?ng ?ng.
M?c tiu cu?i cng c?a n?n gio d?c, khoa c? ? l kh?ng ??nh, b?o v? c?ng c?, ca ng?i v duy tr ch? ngh?a tn qun phong ki?n, ch?ng minh cho s? tr??ng t?n c?a ch? ?? phong ki?n l h?p quy lu?t, lm cho h? t? t??ng phong ki?n v nh?ng gi tr? t?t ??p trong truy?n th?ng v?n ha dn t?c cng nh?ng tinh hoa c?a v?n ha nhn lo?i chi?m v? tr ch? ??o trong ??i s?ng tinh th?n; c?ng c?, t?ng c??ng s? th?ng nh?t v? t? t??ng, t?o ra s? ?on k?t ton dn, gi? v?ng v m? r?ng s? ?nh h??ng c?a ch? ?? phong ki?n Vi?t Nam, ?o t?o ???c m?t t?ng l?p quan l?i t? trung ??ng ??n ??a ph??ng c ?? n?ng l?c, ??o ??c, b?n l?nh ?? tr? qu?c. Gio d?c th?i L lun lun g?n li?n v?i vi?c thi c? ?? ch?n l?a nhn ti v m? n?n nhn v?n, khai ha thin h?. Tri?u ?nh h?t lng chu?ng k? s? v tin dng k? s?, giao cho h? nhi?u tr?ng trch l?n lao ?? h? th?a ch trung thnh c?ng hi?n cho ??t n??c. Nh?ng bi gi?ng, ?? thi trong cc cu?c thi ?nh th??ng g?n v?i nh?ng n?i dung bn v? vi?c tr? qu?c, bnh thin h?.
K?t c?u giai c?p trong x h?i th?i L s? ? c s? thay ??i r nt, v v?i m?t n?n gio d?c, khoa c? pht tri?n m?nh m?, sau hng tr?m n?m ? t?o ra m?t t?ng l?p tr th?c nho s? ?ng ??o ???c trang b? m?t n?n h?c thu?t m?i, ph?n l?n trong s? h? ? ???c b? sung vo b? my nh n??c v tr? thnh m?t l?c l??ng quan tr?ng gp ph?n gi?i quy?t nh?ng v?n ?? m th?i ??i ??t ra.
??c bi?t, t? n?m 1484, vua L Thnh Tng ? cho d?ng bia ti?n s? ? nh Thi h?c, ? l m?t vi?c lm ch?a t?ng c v c ngh?a nhn v?n h?t s?c to l?n. Xu?t pht t? vi?c coi hi?n ti l nguyn kh c?a qu?c gia, quy?t ??nh v?n m?nh th?nh suy c?a ??t n??c cho nn cc b?c ?? v??ng tri?u L ??u ch tr?ng ??n vi?c gy d?ng hi?n ti, kn ch?n k? s?, coi b?i d??ng nguyn kh l vi?c ??u tin c?a s? nghi?p tr? qu?c. Sau m?i k? thi ti?n s?, th d?ng bia ghi danh ti?n s? l m?t s? ki?n quan tr?ng c?a tri?u ?nh v n khng ch? nh?m khuy?n khch nhn ti, ?? cao h?c v?n, l?u truy?n thin thu cho h?u th?, t?o truy?n th?ng khoa b?ng ham h?c cho mun ??i con chu m cn c?ng c? huy?t m?ch cho ??t n??c, ch? ???ng d?n l?i cho cc s? phu, r?n ?e nh?ng thi x?u, ca ng?i nh?ng ?i?u hay, khuyn con ng??i rn luy?n tm tnh, tu nhn, tch ??c, khng lm ?i?u g h? th?n ??n danh ti?t c?a ng??i qun t?-k? s?.
V?i m?t n?n kinh t? nng nghi?p, ti?u nng l?c h?u t? c?p t? tc l ch? y?u, trong ? kinh t? th??ng m?i v th? cng nghi?p r?t km pht tri?n, ? th?i L s? (TK XV), con ???ng duy nh?t v c?ng l danh gi nh?t cho ng??i nng dn c th? thot kh?i c?nh chn l?m tay bn l h?c t?p v thi c?. N?u may m?n ?? ??t th ???c tr?ng d?ng, ???c b? nhi?m lm quan, ???c “xu?t thn” kh?i l?y tre lng ha nh?p vo x h?i r?ng l?n h?n. M?t ??c m? r?t chnh ?ng v t?t ??p nh?ng r?t nhi?u ng??i khng th?c hi?n ???c.
C th? ni r?ng, n?n gio d?c, khoa c? th?i L s? ? ???c ??nh hnh v pht tri?n r?c r? t? n?m 1442 ??n n?m 1526. Trong th?i gian ?, t? ch?c ???c 26 k? thi, tuy?n ???c 998 ti?n s? (4), ? l nh?ng ng??i ti gi?i v m?t s? trong nh?ng ti?n s? ny l nh?ng nhn ti ki?t xu?t (Nguy?n Tr?c, Thn Nhn Trung, Quch ?nh B?o, ?? Nhu?n), gp ph?n lm r?ng r? l?ch s? v v?n ha Vi?t Nam. Chnh h? l nh?ng ng??i trao truy?n, gi? gn v pht tri?n nh?ng gi tr? v?n ha tinh th?n c?a cha ng ?? l?i v bi?n chng tr? thnh b?t t?. Nh?ng ti?n s? ?y l s?n ph?m c?a m?t th?i th?nh tr? v pht tri?n ??n ??nh cao c?a n?n v?n ha, gio d?c dn t?c.
Tuy nhin, do h?n ch? t?t y?u c?a th?i ??i phong ki?n m n?n gio d?c, khoa b?ng c?a tri?u L s? c?ng ch? pht huy ???c trong m?t ch?ng m?c nh?t ??nh, b?i v n ch? ???c pht tri?n t?p trung ? ? th?, h??ng vo ?o t?o con quan, nh giu l ch? y?u. Trong n?n gio d?c phong ki?n ?, lun lun c s? phn bi?t ??ng c?p, c?m ph? n? v con chu nh?ng ng??i lm ngh? c?m ca ???c tham gia; n?i dung ?o t?o ch? y?u nh?m vo thi, th?, B?c s?, ch tr?ng nhi?u ??n d?y ??o l m ch?a quan tm ?ng m?c ??n truy?n ??t ki?n th?c khoa h?c. Cch truy?n ??t c? ?i?n, thi?u tnh sng t?o, ch? y?u dng cch ??i tho?i, l?c v?n, hoi nghi, tr?ng t? ch??ng, h?c thu?c lng, khun so, ?a h? v?n. C nh?ng giai ?o?n b? l?ng ?o?n, tiu c?c trong gio d?c thi c?. S? ti?n s? ?? ??t th?p (kho?ng 1%), s? cn l?i khng ???c tr?ng d?ng, ch? y?u lm ngh? d?y h?c ? cc h??ng thn, lng x v nhi?u nh nho ngho mang trong lng tm tr?ng b?t mn v?i tri?u ?nh. Chnh nh?ng nh nho ngho ? s? l m?t l?c l??ng ?ng k? trong cc cu?c ??u tranh v?i tri?u ?nh phong ki?n sau ny.
Sau th?i L s?, ch? ?? phong ki?n Vi?t Nam b??c vo th?i k? suy thoi, cc th? l?c phong ki?n (M?c, L, Tr?nh, Nguy?n) tranh ginh nhau quy?n bnh, ??a ??t n??c vo c?nh n?i chi?n t??ng tn, n?n gio d?c khoa c? th?i h?u L di?n ti?n theo m?t chi?u h??ng ?a d?ng v ph?c t?p h?n.
_______________
1. ??i Vi?t s? k ton th?, t?p II, Nxb V?n ha Thng tin, H N?i, 2004, tr.102.
2. Trong bi thi, cc th sinh ph?i trnh tn g?i c?a vua v hong t?c. N?u ai s? m?c ph?i l?i ny l “ph?m hy” v b? ?nh tr??t ngay.
3. Nh?t ph?m l quan cao nh?t, c?u ph?m l quan th?p nh?t. L?c ph?m, th?t ph?m l quan b?c trung. Ng??i th??ng n?u c ti ??c c?ng ch? ???c phong ??n quan tam ph?m.
4. ?? V?n Minh, Qu?c T? gim, tr tu? Vi?t, In l?n 3, Nxb V?n ha Thng tin, H N?i, 2001, tr.46-47.
Tc gi?: Ph?m Ng?c Trung

Ngu?n: T?p ch V?n ha Ngh? thu?t s? 306, thng 12-2009

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com